Spothut
De Joffers

Algemene voorwaarden

HUURVOORWAARDEN “SPOTHUT DE JOFFERS”

Verreweg de belangrijkste voorwaarde – ook voor ons – is dat u ongestoord en volop geniet van uw verblijf in spothut De Joffers. Om dit optimaal te waarborgen, is het zaak dat wij een aantal voorwaarden m.b.t. de vakantieverhuur van onze recreatiewoning vooraf, helder en bindend met u afspreken.

Reserveringen

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

Uw huurovereenkomst is persoonlijk en kan onder geen beding worden overgedragen: onderverhuur, verblijf in of ter beschikking stellen van spothut De Joffers aan anderen zonder uw aanwezigheid is niet toegestaan en leidt onmiddellijk tot verval van de huurovereenkomst

Nadat u een boekingsaanvraag heeft gedaan, ontvangt u van ons binnen uiterlijk 3 dagen een acceptatie hiervan. Mocht ik nog vragen hebben over uw boekingsaanvraag zal ik u nog bellen of mailen. 

Per mail ontvangt u onze factuur, voor betaling hiervan gelden de betalingsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.  Wij verzoeken u de factuur op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.

Bij het indienen van uw boekingsaanvraag geeft u tevens aan deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Graag ontvangen wij als reply op onze mail met de factuur een een bevestiging dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee accoord te zijn. 

Indien u binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Door het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.

Een reserveringsaanvraag is verblijvend, zowel voor uzelf als voor ons. Uw boeking is definitief na bevestiging en vooruitbetaling van 50% van de totale huursom binnen 24 uur na bevestiging. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik. 

Betaling

U dient van het factuurbedrag 50% van de huursom alsmede de gehele borgsom binnen 3 dagen na de factuurdatum te voldoen. Het resterende factuurbedrag van 50% dient u een maand/4 weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.

Indien u reservering ligt binnen een maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag alsmede de borgsom in eens te voldoen aan ons overmaken.

Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL84 ABNA 0545871883 t.n.v. C. van de Linden onder vermelding van het factuur nummer.

De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van 195 euro, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.

De borgsom dient samen met de (eerste) betaling van de factuur te worden voldaan.

In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen(bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.
Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Wijzigingen

Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.

Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen. Onder ‘andere’ verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering tot 30 dagen/4 weken voor de dag van aankomst is 50% van de huursom  verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 4 weken tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.
 •  

Ontvangst sleutel

De spothut is voorzien van een ‘slim’ slot wat je kan openen en sluiten via je telefoon waarbij het slot uiteraard ook te openen is zonder telefoon. Een dag voor aankomst ontvangen jullie van ons de code van het slot. Instructies voor het gebruik van het slot ontvangen jullie van ons.

Verblijf in de vakantiewoning en bosregels

De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het huisje, eerder in overleg. Op de dag van vertrek dient u om 11:00 uur het huisje te hebben verlaten.

De vakantiewoning is rookvrij. Buiten mag uiteraard wel worden gerookt.

Men kan gebruik maken van de gardenstove/outdooroven in de buitenkeuken. Vanwege de veiligheid gelieve het deurtje van de stove zoveel mogelijk dicht te laten. Buiten de folly, in het bos is open vuur verboden.

Vanwege de ligging in het bos tegen een natura 2000 gebied (natuur- en stilte gebied) zijn feestjes en lawaai buiten na 22.00 niet toegestaan. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen  van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.

Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.

Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 4 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Het verplaatsen van bedden/matrassen of het mee naar buiten nemen is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid/klachten/schade  

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning ofwel uitsluiting van elke aansprakelijkheid van verhuurder voor schade, inclusief letselschade en daarmee samenhangende gevolgen van allen die tijdens de huur gebruik maken van het huis.

Met uw aanbetaling bevestigt u deze uitsluiting van aansprakelijkheid, uw bevoegdheid om dat namens alle medereizigers/gebruikers overeen te komen en dat u en uw medegebruikers van het huis gedekt worden door een zorg- en een aansprakelijkheidsverzekering (WA). 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten in de omgeving van de folly . Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.   

Vertrek en eindschoonmaak

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten            
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst
 • De ijskast schoon en leeg achter te laten; etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of ijskast/vriezer
 • De kussens van het tuinmeubilair (graag) in de fietsenruimte zetten en op slot doen
 • Kastjes van de buitenkeuken op slot doen
 • Sleutels van fietsenhok en buitenkeuken in het huisje achterlaten op keramische envelopje wat aan de muur hangt.
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd. Voor op de Buitenplaats staan er gescheiden containers voor papier/plastic/glas/organisch afval.
 • Eventuele breuk en/of schade te melden aan ons.
 • Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording.
 • Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder
 •  

Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.